bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana terminów

Usługi społeczne


Szczecin, dn. 24.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 25 czerwca - 02 sierpnia 2021

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
  BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz.10:00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 7 grudnia 2020 r., o godz. 13:10 w Centrum Żeglarskim,
  ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć z zachowniem dystansu społecznego. Obowiązują maseczki.
 3. Gdyby ze względów epidemiologicznych komisja powołana do do oceny ofert nie mogła się zebrać w dniu 7 grudnia 2020 roku w minimalnym składzie 2 osobowym,
  nowy termin otwarcia ofert zostanie niezwłocznie podany na stronie internetowej www.centrumzeglarskie.pl
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja rejsu szkoleniowego

Instrukcja dla wykonawców załącznik do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


Szczecin, dn. 24.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNINIU POSTĘPOWANIA NA ZAMÓWIENIE
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podelgającej odżuceniu, co zgodnie z pkt. 5 ust.1 Rozdziału Instrukcji dla Wykonawców stanowi podstawę do unieważnienia


Szczecin, dn. 03.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 25 czerwca - 02 sierpnia 2021

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
  BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.10:00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 listopada 2020 r., o godz. 13:10 w Centrum Żeglarskim,
  ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć z zachowniem dystansu społecznego. Obowiązują maseczki.
 3. Gdyby ze względów epidemiologicznych komisja powołana do do oceny ofert nie mogła się zebrać w dniu 23 listopada 2020 roku w minimalnym składzie 2 osobowym,
  nowy termin otwarcia ofert zostanie niezwłocznie podany na stronie internetowej www.centrumzeglarskie.pl
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja rejsu szkoleniowego

Instrukcja dla wykonawców załącznik do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


Szczecin, dn. 23.07.2020 r.

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie

„Organizacja rejsów szkoleniowych na żaglowcach w ramach Regat Bałtyckich 2020”

Dnia 25 czerwca 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą

The Sail Training Association Poland, ul. Słupecka 9/4, 81-316 Gdynia

na kwotę 94.000,00 PLN brutto.


Szczecin, dn. 19.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT

"Organizacja rejsów szkoleniowych na żaglowcach w ramach Regat Bałtyckich 2020"

na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szczegóły ogłoszenia: PDF


Szczecin, dn. 10.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Organizacja rejsów szkoleniowych na żaglowcach w ramach Regat Bałtyckich 2020"

na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szczegóły ogłoszenia: PDF

Instrukcja dla wykonawców Cześci I zamówienia: PDF

Instrukcja dla wykonawców Cześci II zamówienia: PDF

Załączniki do Instrukcji dla wykonawców dla Części nr I : zał.1 , zał.2 , zał.3 , zał.4 ,

Załączniki do Instrukcji dla wykonawców dla Części nr II: zał.1 , zał.2 , zał.3 , zał.4

Miejsce i termin składania ofert :

 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
  BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz.14:00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 czerwca 2020 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
  ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu składania ofert.

Szczecin, dn. 20.01.2020 r.


Informacja o zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego na zadanie
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu dla reprezentacji Szczecina
na regaty The Tall Ships Races 2020”

Dnia 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą The Sail Training Association Poland, ul. Słupecka 9/4, 81-316 Gdynia na kwotę 280.000,00 PLN brutto.


Informacja o rozwiązaniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego na zadanie
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu dla reprezentacji Szczecina
na regaty The Tall Ships Races 2020”

W związku z decyzją organizatorów regat The Tall Ships Races 2020 o odwołaniu regat umowa na zadanie jak w tytule została rozwiązana z dniem 27 kwietnia 2020 roku


Szczecin, dn. 27.11.2019 r.

Ogłoszenie o otwarciu ofert

treść ogłoszenia w PDF


Szczecin, dn. 21.11.2019 r.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

na

"Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020"

Zmianie ulega m.in.:

punkt 5 ogłoszenia

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
  BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz.14:00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
  ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu składania ofert.

punkt 4 w rozdziale IX. Opis przedmiotu zamówienia

4. Armator zapewni żeglarskiej reprezentacji Szczecina minimum 39 miejsc

punkt 5 w załączniku nr 4

5. Armator zapewni żeglarskiej reprezentacji Szczecina ..... miejsc

Pełna treść zmiany znajduje się w dokumencie PDF


Szczecin, dn. 12.11.2019 r.

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 08.11.2019 r.

W tytuł i treść ogłoszenia wkradł się błąd redakcyjny.

W temacie powinno być:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W opisie dokumentów dołączonych do ogłoszenia powinno być:

Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja rejsu szkoleniowego

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Organizacja rejsu szkoleniowego


Szczecin, dn. 08.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Czarter żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 03 lipca - 08 sierpnia 2020

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
  BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godz.14:00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
  ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


ARCHIWUMOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 24.11.2020
Podpisał: Grzegorz Paszkiewicz
Dokument z dnia: 24.11.2020
Dokument oglądany razy: 8 275