bip.gov.pl
A A A K
Strona Centrum Żeglarskiego

Usługa trenerska dla Regatowej Reprezentacji Szczecina

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Centrum Żeglarskiego

 Szczecin, dn. 29.01.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

zaprasza do złożenia do dnia 12.02.2020 r. do godz. 15:00 oferty na wykonanie zlecenia
usługi trenerskiej dla REGATOWEJ REPREZENTACJI SZCZECINA w Klasie Laser
w Centrum Żeglarskim

pełny opis ogłoszenia w PLIKU PDF

Obowiązek informacyjny administratora danych dla kandydatów biorących udział w naborze na wykonanie zlecenia w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wykonanie zlecenia w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844, e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl, Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wykonanie zlecenia przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. prawo do cofnięcia zgody
  7. prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 29.01.2020
Dokument oglądany razy: 88