bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zmiany w ogłoszeniu

Usługi społeczne


Szczecin, dn. 12.11.2019 r.

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 08.11.2019 r.

W tytuł i treść ogłoszenia wkradł się błąd redakcyjny.

W temacie powinno być:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W opisie dokumentów dołączonych do ogłoszenia powinno być:

Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja rejsu szkoleniowego

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Organizacja rejsu szkoleniowego


Szczecin, dn. 08.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Czarter żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 03 lipca - 08 sierpnia 2020

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
    BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godz.14:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
    ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
    wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


ARCHIWUMOpublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 12.01.2017
Dokument oglądany razy: 7 510