bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wstawiono aktualne ogłoszenie

Usługi społeczne


Szczecin, dn. 02.02.2017 r.

Informacja o zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego
"Czarter Żaglowca i organizacja szkolenia
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2017".

Dnia 01 lutego 2017 roku zawarto umowę z firmą 3 Oceans Sp. z o.o., ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa.


Szczecin, dn. 12.01.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na

"Czarter Zaglowca i organizacja szkolenia dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2017"

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca - 8 sierpnia 2017 r.

Miejsce i termin składania ofert: 

  • Ofertę nalezy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 10:00
  • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 w Centrum Zeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofetą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówienu

Instrukcja dla wykonawców

Załącznik nr 1 do instrukcji: Formularz oferty

Załącznik nr 2 do instrukcji: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do instrukcji: Wykaz usług

Załącznik nr 4 do instrukcji: Wzór umowyOpublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 02.02.2017
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 12.01.2017
Dokument oglądany razy: 9 669